28. října OTEVŘENO 9 - 19 hod

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky použití souborů cookies

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Aleš Mácha – OSVČ. adresa: Radlická 2018/78, Praha 5 150 00 IČ 74771167 Telefon: +420775198929 Email: flowersgohome@seznam.cz

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vytvořeno tak, aby vás informovalo o našich postupech ohledně shromažďování, používání a odhalování informací, které nám můžete poskytnout prostřednictvím těchto stránek nebo prostřednictvím dalších aplikací (Facebook aplikace apod.) provozovanými provozovatelem. Před použitím těchto stránek nebo předáním informací na tyto stránky si prosím pročtěte celé Prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto stránky jsou určeny pro občany Evropské unie.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

* v případě uvedení osobních údajů třetí strany, např. příjemce zboží, je účelem zpracování osobních údajů výlučně účel vyřízení objednávky, údaje třetí strany nebudou za žádných okolností správcem využívány pro jiné účely, uvedením osobních údajů třetí strany odpovídáte za případné následky plynoucí z využití těchto údajů k vyřízení objednávky.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

* po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

* po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

* podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

* zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

* zajišťující marketingové služby.

* zajišťující platební metody (jako např. spol. Twistopayments a.s., IČO: 01615165)

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

4. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 

VI. Práva subjektu údajů

* Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

* Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailové adrese: flowersgohome@seznam.cz

* Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

* Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť: hesla, antivirový program, šifrování, zálohy a úložišť osobních údajů v listinné podobě: veškeré materiály uchovávané v listinné podobě (faktury, dodací listy, objednávky apod..) jsou uchovávány v uzamykatelné kanceláři, uloženo ve skříních pod uzamčením (přístup povolen pouze správci / pověřené osobě)

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Přístup, oprava a výmaz osobních údajů

V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek v přesném, aktuálním a úplném znění, nás prosím kontaktujte na výše uvedených kontaktech. Podnikneme příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě takových údajů v našem vlastnictví nebo k výmazu vašich údajů z naší databáze.

IX Bezpečnost a odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky činí odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních údajů při jejich přenosu od vás na naši webovou stránku, a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste pamatovat na to, že žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný. Konkrétně, e-mail zaslaný na tyto webové stránky nebo z nich nemusí být zabezpečen, a proto byste měli pečlivě zvážit, jaké informace nám prostřednictvím e-mailu zašlete. Kromě toho, pokud používáte hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní přístupové prvky na těchto webových stránkách, je vaší odpovědností je chránit a nesdělovat třetím osobám.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné webové stránky a aplikace, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každých webových stránek, které navštívíte.

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, revidované prohlášení bude uvedeno na těchto webových stránkách. Kontrolujte je prosím pravidelně a zvláště předtím než poskytnete jakékoliv osobní identifikační údaje.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


 

Co jsou soubory cookies:

Za účelem vylepšení poskytovaných služeb využívají naše webové stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči uživatele a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osobu uživatele ale nelze  na základě těchto informací identifikovat. Soubory cookies pomáhají např.:

• ke správné funkčnosti webových stránek

• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, aby je nemuseli  pokaždé zadávat znovu

• při zjišťování, které stránky a funkce nejčastěji používají návštěvníci webových stránek 

• zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala opakovaně shodná reklama, dále také napomáhají k zobrazování relevantnějších reklam

Máte-li zájem o více informací o souborech  cookie, nahlédněte např. zde

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie, které používané na našem webu,  lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy: 

• krátkodobé, které jsou dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete

• dlouhodobé, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele mnohem déle nebo dokud je uživatel ručně neodstraní. Doba ponechání souborů cookie v zařízení uživatele závisí na nastavení cookie a nastavení prohlížeče.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

1. konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

2. trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

3. remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

4. analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

5. esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které mohou přímo podporovat naše reklamní aktivity. Tyto soubory jsou nazývány cookie třetích stran. Příklad:informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich webových stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení online reklam. Podle těchto údajů však nelze uživatele identifikovat.

Příklady použitých souborů cookies: AdWords / tracking, remarketing / 90 dní Facebook / tracking, konverzní / persistent Heuréka  / tracking, konverzní / persistent  Zboží / tracking, konverzní / persistent


Jak můžete odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox 

Internet Explorer

Android